Nowe warunki ubiegania się o ref. kosztów w ramach WPR 2014

Moderator: krzysglo

krzysglo
Senior Stukacz
Senior Stukacz
Posty: 558
Rejestracja: 2007-01-19, 20:43
Lokalizacja: woj. opolskie

Nowe warunki ubiegania się o ref. kosztów w ramach WPR 2014

Post autor: krzysglo »

Wsparcie rynku produktów pszczelich
Zaproszenie do składania projektów w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2013/2014

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2013/2014. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:

związki pszczelarskie,
stowarzyszenia pszczelarzy,
zrzeszenia pszczelarzy
spółdzielnie pszczelarskie,
grupy producenckie pszczelarzy,
jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

W sezonie 2013/2014 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

przeprowadzenie szkoleń
zakup sprzętu pszczelarskiego
zakup środków warrozobójczych
zakup lawet do przewozu uli
zakup urządzeń laboratoryjnych
wykonanie analiz jakości miodu
zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich,
wdrażanie programów badawczych
produkcja filmu edukacyjno – instruktażowego dotyczącego stosowania leków warrozbójczych.Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww. działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.

Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2013/2014”.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013 r.

W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

„Formularz rejestracyjny”, formularze projektów oraz Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, tel. (22) 661-71-99, 661-73-16
w Oddziałach Terenowych ARR
na stronie internetowej www.arr.gov.pl

-----------------------------


Podstawowym celem Wspólnej Polityki Rolnej na rynku miodu jest rozwój branży pszczelarskiej osiągany poprzez poprawę warunków produkcji, jakości i zbytu produktów pszczelich.

Wspieranie rynku miodu jest podyktowane:

potrzebą rozwoju terenów wiejskich oraz utrzymania równowagi ekologicznej,
znacznym zróżnicowaniem warunków produkcji miodu na terenie Wspólnoty,
dużym rozdrobnieniem produkcji i zbytu miodu,
brakiem równowagi między podażą a popytem na miód na rynku Wspólnoty,
rozprzestrzenianiem się w krajach członkowskich warrozy i chorób pokrewnych oraz problemami związanymi z ich zwalczaniem.

źródło:
http://www.arr.gov.pl/index.php?option= ... &Itemid=38


Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2013/2014

===> http://www.arr.gov.pl/data/01644/warunk ... 3_2014.pdf

Kalkulator i załączniki dostępne tu:
http://www.arr.gov.pl/index.php?option= ... Itemid=171

[ Dodano: 2013-09-27, 08:41 ]
----------------------------------------------------------------

Jest reakcja pszczelarzy zawodowych:

Obrazek

cyt.

"Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych jak i inne organizacje pszczelarskie w Polsce w ubiegłym tygodniu miały po raz pierwszy możliwość zapoznania się z opublikowanymi Warunkami ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2013/2014,- informujemy, że treść opublikowanych „Warunków” nie uwzględnia prawie żadnych z wcześniej złożonych przez środowisko pszczelarskie wniosków, godzi w interesy pszczelarzy oraz organizacji pszczelarskich, wprowadza uwarunkowania prowadzące do likwidacji części pasiek hodowlanych oraz łamie polskie prawo.

Informujemy, że jako organizacja pszczelarska uczestniczyliśmy w dyskusji nad obecnym kształtem wytycznych do realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku miodu w sezonie 2013/2014” i żaden z naszych wniosków jak i wniosków znanych nam organizacji nie został uwzględniony. Złożona przez nas pisemna wnikliwa analiza proponowanych „Warunków” nie spowodowała żadnej odpowiedzi z której wynikałoby, że omawiane przez nas kwestie nie zostaną uwzględnione w opracowywanych wytycznych.

Dlatego informujemy, że jesteśmy zaskoczeni aktualnie opublikowanymi „Warunkami” które:

- głęboko ingerują w samorządność i suwerenność organizacji pszczelarskich łamiąc tym samym postanowienia Ustawy o Stowarzyszeniach,

- nakłada na aktyw społeczny obowiązki działań bez wynagrodzenia i umocowania prawnego,

- wymusza na pasiekach hodowlanych i protegowanych ponoszenie wysokich kosztów ekonomicznie eliminujących zasadność prowadzonej działalności.

Ponieważ obecnie opublikowane przez Agencję Rynku Rolnego „Warunki” są niezgodne z prawem oraz godzą w interesy polskiego pszczelarstwa dlatego zwracamy się do Pana Ministra jako zwierzchnika o interwencję, gdyż próba ich realizacji może doprowadzić do niepotrzebnych konfliktów."

http://pszczelarzezawodowi.pl/wp-conten ... 2013-2.pdf

źródło:
http://pszczelarzezawodowi.pl/bez-kateg ... e-20132014

[ Dodano: 2013-10-17, 12:44 ]
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 15 października 2013 r., w drodze zmiany Zarządzenia Prezesa ARR nastąpiła zmiana załącznika nr 11 do „Warunków ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2013/2014”, w zakresie wysokości stawki za wynajem sali wykładowej.

Obecny maksymalny koszt wynajmu pomieszczeń podlegający refundacji wynosi 600,00 zł/dzień (netto), pod warunkiem, że szkolenie trwa przynajmniej 6 godzin dziennie.Informacja na temat budowy poszczególnych typów uli, których koszt zakupu będzie podlegał refundacji w ramach mechanizmu WPM.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w przypadku zakupu uli, refundacji będą podlegały koszty zakupu kompletnych uli trzech typów: dadant, wielkopolski, wielokorpusowy.

Refundacją zostaną objęte koszty zakupu uli poszczególnych typów, w skład których wejdą następujące elementy:

Ul typu dadant – dowolna dennica, powałka, 1 korpus gniazdowy, do 2 korpusów nadstawkowych, daszek.

Ul typu dadant leżak – dowolna dennica, powałka, gniazdo, 1 nadstawka, daszek

Ul typu wielkopolski – dowolna dennica, powałka, 2 korpusy gniazdowe, 1 korpus nadstawkowy , daszek.

Ul typu wielkopolski leżak - dowolna dennica, powałka, gniazdo, 1 nadstawka, daszek.

Ul typu wielkokorpusowy –dowolna dennica, powałka trzy korpusy o równej pojemności, w przypadku ula typu dadant 1/2 dopuszcza się 4 korpusy 1/2, w przypadku ula typu apippol max. 5 korpusów, daszek.

więcej na stronie ARR:
http://www.arr.gov.pl/index.php?option= ... Itemid=171

i w pliku:
http://www.arr.gov.pl/data/01644/warunk ... 3_2014.pdf

ODPOWIEDZ