Kto może umieszczać ogłoszenia?

Moderator: krzysglo

Awatar użytkownika
minikron
Senior Stukacz
Senior Stukacz
Posty: 377
Rejestracja: 2007-10-24, 10:32

Kto może umieszczać ogłoszenia?

Post autor: minikron »

Pytanie zainicjowane ostatnimi, według mnie absurdalnymi, posunięciami Administratora.

Nowopowstały Regulamin w punkcie 10 mówi:
Kategoria ogłoszenia jest przeznaczona dla pszczelarzy (osób fizycznych), jako miejsce do umieszczania ogłoszeń drobnych (kupię, sprzedam, zamienię, oddam). Ogłoszenia innych podmiotów będą kasowane. Ogłoszenia są automatycznie kasowane po upływie 28 dni od dnia umieszczenia ostatniego wpisu w wątku.


Powołując się na ten punkt regulaminu Administrator wybiórczo kasuje niektóre ogłoszenia.
W związku z tym mam pytanie: jeśli jako osoba fizyczna (a kto nią nie jest?) zamieszczę ogłoszenie "sprzedam odkłady", to czy takie ogłoszenie będzie usunięte? Sformułuję pytanie inaczej: jak mogę zamieścić ogłoszenie o podobnej treści aby nie było ono usunięte? Jeśli takiego ogłoszenia w ogóle nie wolno mi zamieścić, to proszę o wyszczególnienie jakie dobra mogę sprzedać poprzez ogłoszenie na tym forum a jakie są zabronione?

Skąd ten podział na "osoby fizyczne" i (w domyśle) "osoby prawne"? Jeśli nie jestem osobą prawną, tzn, jeśli nie mam osobowości prawnej, to czy mogę zamieszczać tu jakiekolwiek ogłoszenia?

Jeśli każdy zamieszczający ogłoszenie "sprzedam" traktowany jest jak osoba prawna, to jaki sens ma ten punkt regulaminu? Jakie kryteria brane są pod uwagę przy rozstrzyganiu kto jest a kto nie jest "osobą fizyczną"?

Osobiście nie korzystałem z tego działu, co nie znaczy, że w przyszłości tego nie zrobię, jednak chcę być praworządny i nie zasłużyć na bana. Dlatego pytam.

Czy mogę pozwolić sobie na chwilę osobistej refleksji? Jeśli nie, proszę wykasować. W końcu nie wiem, czy słowa jakiegokolwiek sprzeciwu wobec postępowania Administratora lub jednego z bardzo lubianych tu kolegów nie są nielegalne i czy nie należy bez sprzeciwu się im podporządkować. Jestem tu w końcu gościem.

Tak więc osobista refleksja: absurdalne jest takie traktowanie drobnych ogłoszeń na forum. Jeśli jest to traktowane jako konkurencja dla płatnych ogłoszeń drukowanych, to po co dział "Ogłoszenia" na forum? Komu to przeszkadza? W moim odczuciu całe zamieszanie wynikło z bezpodstawnie, a priori, przyjętej postawy poparcia dla kolegi. Wydaje mi się, ze taką opinię poprze wiele z piszących tu osób.
Pozdrawiam.
"Temu, kto je zna i kocha, lato bez pszczół wyda się smutne i tak niepełne, jak gdyby
nie wydało na świat ptaków, ani kwiatów"

Awatar użytkownika
Administrator
Administrator
Administrator
Posty: 143
Rejestracja: 2004-10-12, 16:09
Lokalizacja: Skierniewice

Post autor: Administrator »

Witaj minikron,
pojęcie osoby fizycznej i prawnej nie wymaga tłumaczenia. Ogłoszenia możesz zamieszczać tylko gdy:
- jesteś osoba fizyczną,
- nie sprzedajesz produktów pszczelich które są Twoim głównym źródłem utrzymania,
- oferowane przedmioty/produkty są związane z pszczelarstwem.
jeśli jako osoba fizyczna (a kto nią nie jest?)
Tak, każdy jest osobą fizyczną, ale może reprezentować podmiot mający osobowość prawną.

Jak do tej pory kasowane były wyłącznie ogłoszenia osób sprzedających "hurtowo". Zamysłem utworzenia działu była drobna wymiana handlowa pomiędzy pszczelarzami, gdy np. ktoś chce sprzedać pasiekę, zbędny sprzęt pszczelarski, ale już nie gdy ktoś sprzedaje formy do świec i podaje link na allegro, gdy oferuje produkowane przez siebie ule lub ma "do odstąpienia" tonę nasion.
Osobiście nie korzystałem z tego działu, co nie znaczy, że w przyszłości tego nie zrobię, jednak chcę być praworządny i nie zasłużyć na bana. Dlatego pytam.
Przesadzasz. Nie wiem tylko czy świadomie czy nie. Po to jest forum by rozmawiać. Nie jestem autokratą, na krytykę i dyskusję jestem otwarty. W tym wypadku jednak nie rozumiem jednak w czym problem. Do tej pory najczęściej zamieszczane były ogłoszenia zgodne z przyjętymi zasadami. Teraz wiele osób rejestruje się wyłączenie po to by zamieści ogłoszenie dotyczące prowadzonej przez nich działalności. Ogłoszenie drobne w Pszczelarstwie kosztuje niewiele, kilka złotych.
Jeśli jest to traktowane jako konkurencja dla płatnych ogłoszeń drukowanych, to po co dział "Ogłoszenia" na forum? Komu to przeszkadza?
Tak, w tym sensie to konkurencja. Po co dział ogłoszenia pisałem wyżej.

coconut
Starszy Stukacz
Starszy Stukacz
Posty: 145
Rejestracja: 2007-11-28, 16:36
Lokalizacja: Polska

Post autor: coconut »

minikron pisze:Skąd ten podział na "osoby fizyczne" i (w domyśle) "osoby prawne"? Jeśli nie jestem osobą prawną, tzn, jeśli nie mam osobowości prawnej, to czy mogę zamieszczać tu jakiekolwiek ogłoszenia?

Jeśli każdy zamieszczający ogłoszenie "sprzedam" traktowany jest jak osoba prawna, to jaki sens ma ten punkt regulaminu? Jakie kryteria brane są pod uwagę przy rozstrzyganiu kto jest a kto nie jest "osobą fizyczną"?

Często potoczne rozumienie wielu spraw różni się od rozumowania prawnego (prawniczego).
Osoba prawna Jest to trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej, wyposażonej przez prawo w osobowość prawną (czyli zdolność do samodzielnego, tj. we własnym imieniu, występowania w obrocie prawnym w charakterze podmiotu praw i obowiązków jako strona stosunku cywilnoprawnego).
Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (jest to kodeks spółek handlowych i inne ustawy dotyczące poszczególnych podmiotów). W przypadkach i w zakresie w nich przewidzianych organizację i sposób działania osoby prawnej reguluje również statut. Osoba prawna działa przez swoje organy (osoby lub grupy osób posiadające kompetencje do podejmowania decyzji w jej imieniu) w sposób przewidziany w ustawie lub oparty na jej statucie. Nabywa ona osobowość prawną z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru. Wpisy są jawne. Siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Osoby prawne mogą posiadać niektóre atrybuty osób fizycznych, jak np. dobra osobiste, do ochrony których stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych.
Z punktu widzenia udziału ludzi w ich strukturze wyróżnia się osoby prawne typu korporacyjnego, czyli takie, z którymi osoby fizyczne są związane stosunkiem członkostwa i decydują o ich działalności (np. stowarzyszenia, spółdzielnie, związki zawodowe), oraz zakładowego, w których brak takiego powiązania z osobą prawną (np. fundacje, przedsiębiorstwa państwowe). Ze względu na pełnione funkcje dzieli się osoby prawne na gospodarcze (np. spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe) oraz pozostałe, których celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej (np. partie polityczne, stowarzyszenia zawodowe).
W obrocie cywilnoprawnym występują też jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale wyposażone w zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych i w zdolność sądową (np. spółki jawne).
WARTO WIEDZIEC, ZE: Skarb Państwa jest szczególną osobą prawną. W stosunkach cywilnoprawnych jest on podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (np. przedsiębiorstw państwowych; jednostki takie w obrocie cywilnoprawnym występują jako podmioty samodzielne). Skarb Państwa tworzą więc wszystkie państwowe jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej (np. szpital państwowy, jednostka wojskowa). W jego imieniu występują uprawnione organy lub jednostki (np. Minister Skarbu Państwa, zakład budżetowy). Nie ponosi on odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, które nie ponoszą też odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa.

Podstawa prawna* Art. 33–43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Osoba fizyczna Jest to prawne określenie każdego człowieka, który występuje jako podmiot w stosunkach cywilnoprawnych. Początek i koniec osoby fizycznej wyznaczają fakty biologiczne – urodzenie się i śmierć. Każda żyjąca osoba fizyczna posiada bezwarunkową zdolność prawną, czyli od momentu urodzenia może być podmiotem praw i obowiązków wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Aby jednak mogła samodzielnie kształtować swoją sytuację prawną poprzez składanie oświadczeń woli, musi nabyć zdolność do czynności prawnych. Do tego czasu jest zastępowana w obrocie cywilnoprawnym przez przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów).
Zdolność do czynności prawnych w pełnym zakresie nabywa się wraz z ukończeniem 18. roku życia. Wyjątek stanowią kobiety, które ukończyły 16 lat i zawarły związek małżeński za zgodą sądu opiekuńczego. Nabywają one pełną zdolność do czynności prawnych w chwili jego zawarcia. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły 13 lat oraz ubezwłasnowolnione całkowicie. Dokonana przez nie czynność prawna, poza umowami powszechnie zawieranymi w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego (jak np. zakupy), jest nieważna. Ci, którzy ukończyli 13 lat, ale nie ukończyli 18 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że ważność umowy zawartej przez taką osobę, w drodze której zaciąga ona zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, wymaga zgody jej przedstawiciela ustawowego. Nie dotyczy to umów zawieranych w drobnych sprawach życia codziennego. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą też bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, pod warunkiem że sąd opiekuńczy z ważnych powodów nie postanowi inaczej.
Istotne dla osoby fizycznej jest określenie jej stanu cywilnego, ponieważ na tym fakcie opierają się niektóre stosunki cywilnoprawne, jak np. obowiązek alimentacyjny i dziedziczenie ustawowe. Osoba fizyczna może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania, którym jest miejscowość, w której przebywa z zamiarem stałego pobytu. Koniec osoby fizycznej następuje z chwilą oznaczoną w akcie zgonu lub w sądowym stwierdzeniu zgonu albo w postanowieniu sądu o uznaniu osoby zaginionej za zmarłą.
WARTO TEZ WIEDZIEC, ZE: W ograniczonym zakresie zdolność prawną przyznaje się także nasciturusowi (łac. mający się narodzić), czyli dziecku poczętemu, a jeszcze nie urodzonemu, pod warunkiem że urodzi się żywe. Dotyczy to zdolności do dziedziczenia (art. 927 w zw. z art. 972 k.c.), zdolności do dochodzenia po urodzeniu odszkodowania za szkody, jakich doznało przed urodzeniem (art. 446 k.c.), czyli w okresie życia płodowego, oraz możliwości uznania (art. 75 k.r.o.).

Podstawa prawna* Art. 8–32 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Przedsiębiorca działa pod firmą. Jesli przedsiębiorca jest osoba fizyczna to firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa.
Osoba fizyczna napewno wiec jest konkretny pszczelarz, każdy człowiek jest osoba fizyczną.
W skrocie: osoba prawna jest np. sp. z o.o. Osoba prawna działa przez swoje organy.
Podejrzewam, że konkretne pojecia zostaly tu nie tylko niezrozumiałe, ale pomieszane i wypaczone.

Nie widze przeciwskazan, aby jakikolwiek pszczelarz - a taki sie przeciez oglosil i nie prowadzi jeszcze dzialalnosci gospodarczej jako osoba fizyczna ani w zadnej spolce Prawa Handlowego - nie mogl zamiescic swojego ogloszenia i pozostac w zgodzie z regulaminem.
coconut

hazard
Nieśmiały
Nieśmiały
Posty: 9
Rejestracja: 2011-01-21, 23:28

Post autor: hazard »

Jeśli mogę wtrącić 5groszy, to dostęp do działu ogłoszenia od 10 postów jest trochę utrudnieniem dla osób nie związanych z pszczelarstwem, a mających do zaoferowania coś ciekawego.

Awatar użytkownika
Administrator
Administrator
Administrator
Posty: 143
Rejestracja: 2004-10-12, 16:09
Lokalizacja: Skierniewice

Post autor: Administrator »

hazard pisze:Jeśli mogę wtrącić 5groszy, to dostęp do działu ogłoszenia od 10 postów jest trochę utrudnieniem dla osób nie związanych z pszczelarstwem, a mających do zaoferowania coś ciekawego.
Więc postanowiłaś nabić punktów pisząc o byle czym? Poczytaj regulamin.

ODPOWIEDZ